hubei_wang_lake.jpg

Image caption: 
Hubei Wang Lake
Exclude from country profile page: 
Site: 
Hubei Wang Lake