guangxi_guilin_huixian_karst_wetlands.jpg

Image caption: 
Guangxi Guilin Huixian Karst Wetlands
Exclude from country profile page: 
Site: 
Guangxi Guilin Huixian Karst Wetlands